قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس

خلاصه کتاب افزایش عملکرددرمحل کار

خلاصه کتاب افزایش عملکرد درمحل کار

رضاحیدری

کتاب افزایش عملکرد در ۹ فصل توسط ژان بقوسیان و امیررضاثابت نوشته شده است.در اینجا به طورخلاصه به مطالب نوشته شده درهرفصل این کتاب اشاره می شود.

فصل اول: راز های افزایش عملکرد

دراین فصل به موضوع اصلی کتاب که افزایش عملکرد در کارهای روزانه است پرداخته می شود،اینکه چطور مانندیک ورزشکارحرفه ای،مانیز درکارخودیک حرفه ای شویم.

بدین منظوربایدچالش های روزانه مابامیزان انرژی وتوانایی هایمان هماهنگی داشته باشد.دراینجا مثالی مطرح میشود که به این شکل است:مابایددرمحل کارمانندیک دونده ی دوسرعت باشیم نه دونده ی دوماراتن؛به جای کارطولانی و مداوم،سعی کنیم کوتاه امامفیدوباانرژی کارکنیم.

یکی ازرازهای افزایش عملکرد این است که تصمیم بگیریدکارهارازودترانجام دهید.براساس قانون پارکینسون کارهایی به میزان زمانی که برای آنهادرنظرگرفته ایم به طول می انجامد؛پس سعی کنید برای هرکاری زمان کمتری ازحدمعمول درنظرگرفته و آن کاررادرزمان مشخص شده انجام دهید.

به منظورافزایش عملکرد،تنها مدیریت زمان کافی نیست بلکه باید مدیریت انرژی هم داشته باشیم،یعنی به چهارجنبه ازانرژی خود که شامل:فیزیکی،احساسی،فکری و روحیه می شود نیزتوجه کنیم قبل ازشروع کارسعی کنیم این چهارانرژی رادرخودتقویت کنیم.

یکی دیگراز رازهای افزایش عملکرد این است که باید ابتدا خودرا ازبندباورهای محدود کننده رهاسازیم.همچنین کارها را باتمرکزانجام دهیم یعنی دریک لحظه فقط یک کارانجام دهیم.

بهانه تراشی نیز یکی ازعواملی است که باعث می شود نتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم.یکی دیگراز رازهای افزایش عملکرد این است که باید به صورت متناوب کارکنیم یعنی دربازه ای از زمان انرژی بسیاری رامصرف وسپس به تجدید انرژی بپردازیم.

قانون طلایی «۹۰دقیقه» به ما می گوید که بالاترین بازدهی بدن زمانی است که ۹۰ تا۱۲۰ دقیقه کارکنیم، سپس به استراحت و بازیابی انرژی بپردازیم.

یکی دیگراز رازهای افزایش عملکرد این است که باید بعدازکار به صورت کامل وصحیح استراحت کنیم؛این استراحت به سه نوع تقسیم می شود:استراحت روزانه که همان استراحت بعداز ۹۰دقیقه کارکردن است،استراحت هفتگی که نیم روز یایک روز کامل را دربرمی گیرد واستراحت فصلی که میتواند یک هفته به طول بیانجامد.

استراحت به شماکمک می کند انرژی های چهارگانه خود راشارژکرده وحتی گاهی ایده هایی مسافرت به ذهن شما می رسدکه میتواند آینده شما را متحول کند.

فصل دوم:شارژ انرژی فیزیکی

در این فصل به راه کارهایی به منظور شارژانرژی فیزیکی اشاره می شود که موجب افزایش عملکرد مامی شود.

راه کاراول این است که تمرین کنیم تنفسی عمیق تر،آرام ترومنظم تر داشته باشیم تااکسیژن کافی به بدن برسد؛بدین منظودمی توان هرروزچندبار تمرین تنفس عمیق راانجام داد.

راه کار دوم این است که روزانه ۵/۱ تا ۲لیتر آب سالم وتمیز بنوشیم که این کار سبب دفع سموم بدن وکاهش استرس می شود.همچنین بایدهرروز بعداز بیدارشدن یک لیوان آب ولرم نوشید تا انرژی ازدست رفته به بدن برگردد؛برای عادت کردن به نوشیدن این مقدار آب می توان یک بطری آب همراه خود داشت ودائما از آن نوشید.

راهکار دیگر برای افزایش انرژی فیزیکی این است که روز خود را با صبحانه ای مفصل آغاز کنید وسعی کنید ازموادی که دارای GI کمتری هستند استفاده کنید.

چند راهکار دیگربرای افزایش انرژی فیزیکی:مصرف کمتر کافئین،استفاده از خوراکی های تازه،داشتن یک مراسم صبحگاهی ۱۵ دقیقه ای لذت بخش مانندمطالعه کتاب،داشتن فعالیت بدنی کوتاه بین کار،استفاده ازموادغذایی هر۹۰ دقیقه یکبار(البته باحجم کمتر)،ترک عادت های مضر بعدازغذا خوردن مانند:خوردن چای- مصرف سیگار- خوابیدن و حمام کردن.

راهکار دیگری که برای افزایش انرژی فیزیکی باید به آن توجه کرد داشتن خواب کافی واصولی است که میزان آن روزانه ۷ الی۸ ساعت است.همچنین بهتر است زمان مشخصی برای خواب خود داشته وسعی کنید هرشب سرهمان ساعت به رختخواب خود بروید.

فصل سوم : شارژ انرژی احساسی

احساسات مثبت و منفی برفعالیت های شیمیایی بدن تاثیر گذارند واین عامل سبب تغییراتی درعملکرد مامی شود.

این احساسات به شرایط بستگی ندارند بلکه به تفسیر ماازشرایط مختلف برمی گردد به عنوان مثال اگرزیاد به نظرات دیگران درمورد خودمان اهمیت بدهیم عملکرد مادچاراختلال وضعف می شود.

احساسی مانندعصبانیت نیز به عنوان بزرگترین احساس منفی ودشمن موفقیت محسوب می شود.پنج عامل سبب بروز احساسات منفی می شود که عبارتنداز:
 توجیه منفی بودن و عصبانیت خود
 برخودگرفتن وبرداشت شخصی داشتن ازاتفاقات منفی
 حساسیت شدید نسبت به تفکرات دیگران درموردخودتان
 قضاوت کردن وارزیابی منفی دیگران
 خودفریبی؛یعنی نپذیرفتن اشتباهات خودوصحیح جلوه دادن آنها
به منظورغلبه براحساسات منفی باید باآنها مواجه شدوازشانه خالی کردن پرهیزکرد.خود داری ازروبرو شدن باواقعیت ها عامل اصلی اضطراب واحساسات منفی است.

یکی ازعواملی که سبب افزایش احساسات مثبت به خصوص درمحیط کارمی شودوجود روابط دوستانه بین همکاران است که این امرحتی درافزایش خلاقیت کارکنان نیز بسیار مؤثراست.چندراهکار برای افزایش احساسات مثبت:
ذهنتان رادرگیر اتفاقات وحواشی منفی نکنید
 بیش ازحدبرای تغییردیگران تلاش نکنید
 واقعیت هارا ازمسائل جداکرده وبرای مواردغیرقابل تغییرناراحت نشوید
 به مسائل ناراحت کننده گذشته زیادتوجه نکنیدوبیشتربه فکرآینده باشید
 هرروز زمانی رابرای فعالیت های لذت بخشی مانندبازی های گروهی اختصاص دهید
 به خودتان بعدازانجام هرکاری پاداش بدهید
 ازافرادمنفی دوری کرده وتا می توانیدبا افرادمثبت وخوش همراه شوید
 به تمیزی و ظاهر محل کارتان بیش از پیش اهمیت بدهید
برای اینکه بتوانید احساسات مثبتی راتجربه کنیدبایدپیشقدم شده و خودتان دست به کارشویداگرهم زمانی احساسات منفی به سراغتان آمدیکی ازکارهایی که میتوانید انجام دهید این است که یک فعالیت بدنی انجام دهید.

هیچگاه ناراحت بودن خودراتوجیه نکنیدوهمیشه درصدد برطرف کردن آن باشید واین نکته رابدانید که شماقربانی شرایط نیستید واگربخواهید میتوانید آنرا تغییر دهید.

داشتن دوستان صمیمی واختصاص وقت به آنها نیزکمک بسیاری در ایجاد احساسات مثبت درشما میکند.

فصل چهارم:شارژ انرژی فکری

مغز ماحدود یک سوم ازانرژی بدن رامصرف می کند بنابراین باید فکراستراحت آن هم باشیم.مغز به دونیم کره تقسیم میشود:نیم کره چپ که مسئول امورخطی،منظم و ریاضی است و نیم کره راست که مربوط به خلاقیت ،هنر وموسیقی است.هرگاه شمااستراحت می کنید وازکارکردن دست می کشیدنیم کره راست فعال شده وایده هایی به ذهنتان می رسد که درزمان کار چنین امکانی وجود ندارد.

درادامه به راهکارهای برای افزایش عملکرد مغز اشاره مکنیم.
 مراقب وزن خودباشید وازافزایش آن جلوگیری کنید
 روزانه ۷ الی ۸ ساعت خواب صحیح داشته باشید
 خوشبین بوده وتفکرات منفی رادور بریزید
 به جای نگرانی درموردمشکلات به راه حل ها بیاندیشید
 ازمصرف دخانیات دوری کنید
 به هنگام انجام کارها تمرکز کرده وازین شاخه به آن شاخه نپرید
 تناوبی کارکنید؛ابتداکارفشرده سپس استراحت کامل
به منظور دستیابی به کارایی بالاتر بایداطلاعات اضافی محیطی راکه تمرکز شماراکم می کند حذف کنیدوتامیتوانید محل کارخود رامرتب وسازماندهی کنید.

برخی موارد رابایدحذف،برخی راواگذاری،برخی را بایگانی و برخی را فوراً انجام دهید.اگرمی خواهید کارایی مغزخود راافزایش دهید باید دائماً درحال یادگیری باشیدوسعی کنیدهیچ کاری رانیمه تمام رها نکنید،این کارسبب می شود ذهن شما دائماًدرگیر آن بوده ونتوانید بخوبی بر کارهای دیگرمتمرکزشوید.

بدین منظور میتوانیدلیستی ازکارهای ناتمام خود تهیه کرده وبرای آن زمانبندی مشخص کنید تادرزمان تعیین شده آن را انجام دهید.

ازدیگر مواردی که سبب افزایش انرژی شمامی شوداستفاده ازتکنیک های حل مسئله است.

البته گاهی برای حل مسئله باید دست به دامن تصمیم گیری حسی شد،برای برانگیختن شهود ورسیدن به تصمیم گیری حسی باید به شهودخوداعتماد داشته ونگرش مثبتی به آن داشته باشید،همچنین بااطمینان منتظر بهترین راه حل هاباشید ودراین راه به ندای درونیتان گوش دهید.

اگربتوانید ازشهودتان به خوبی استفاده کنید میتوانید روابط شخصی وحرفه ای موفقی داشته و دست به انتخاب های درستی بزنید.

هرگاه خواستید ازشهودی بودن تصمیمتان مطمئن شوید این موارد رابررسی کنید:جامعیت تصمیم به گونه ای که تمام جزئیات راپوشش دهد،ساده بودن آن ، هماهنگی تصمیم باتوانایی ها ومنابع موجودتان ،همراه داشتن شادی وانرژی به این معنی که تصمیم باید موجی ازسرخوشی رادرشما زنده کند.

هرگاه به مسئله ای برخوردید که نتوانستید آن را ازطریق تکنیک های حل مسئله حل کنید،از طوفان فکری استفاده کنید؛خود رامقید کنید که حداقل ۲۰ راه حل برای آن مشکل بنویسیدزیرا با اینکار ذهن شما فعال تر شده وآسان تر مشکل راحل می کند.
فصل پنجم:شارژ روحیه
برای انجام کارهای بزرگ به روحیه ای قوی نیاز داری،دراین راه توجه به معنویات می تواند به کمک شما بیاید به این معنا که اگرهدفی معنوی برای کار خود درنظربگیرید،از انگیزه ای دائمی بهره مند خواهید بود.

روحیه بااحساس متفاوت بوده وشارژکردن آن به انرژی بیشتری نیازمند است.برای تقویت روحیه بایدبه یادخدابوده وهمواره به دیگران کمک کنیم همچنین باید باید سعی کنیم از زیبایی های طبیعت نیز غافل نشویم.

داشتن چشم انداز های ارزشمند نیز سبب می شود ازروحیه وانگیزه ای قدرتمند بهره مند شویم.البته این چشم انداز باید باارزش های مشخصی همراه باشد،ارزش هایی که برای ما اولویت داشته ودوست دارم آنها راداراباشیم.

همچنین چشم انداز ما باید کاملاً واضح ومشخص باشد.

فصل ششم:ساخت عادت های عمیق

علت اینکه افرادبه دانسته های خود عمل نمی کنند این است که آنها راتبدیل به عادت نکرده ٬اگرکاری تبدیل به عادت شد دیگر انجام آن سخت نیست و انرژی کمتری برای انجام آ مصرف می شود.برای رسیدن به موفقیت باید کارهای مهم راتبدیل به عادت کرد.

برای اینکار بایر آن رابه مدت ۳۰ روز تکرار کرد.البته ۱۰روز اول بسیارسخت است زیرا بدن دربرابر تغییر مقاومت می کند.

برای تغییرعادت ها ی بد باید نشانه هایی که سبب بوز رفتار می شود رابه همراه پاداش حاصله از انجام کار حفظ وفقط فعالیت راتغییر داد.

البته راه کار آسانتر این است که سعی کنیم به جای حذف یک عادات بد٬آن رابایک عادت خوب جایگزین کنیم.اگربتپوان یک عادت خوب رادرخود ایگزین کرد٬عارت ها ورفتارهای خوب دیگر نیز خود به خود ایجادمی شود زیرایک عادت برعادت عای دیگر تاثیر می گذارد.

مانند آزمایش مارشملو؛که در آن کودکانی که به صبرواشتفامت عادت کرده بودند٬درکارهای دیگری مانند برنامه ریزی نیز موفق بودند.برای تغییر عادت هابعار لسا عربلر یم غلذا رلمع تیلز به اصلاح دارد انتخال کرده ٬آنراتغییر وسپس به سراغ عادت های دیگر رفت.

فصل هفتم:مدیریت زمان

برای مدیریت بهتر زمان ابتدابایدیه اهمیت زمان خود واقف شویدواین رابدانیدکه زمانی که هرروزسپری می کنید دیگربرنمی گردد.

اگز می خواهید از زمانتان بهتراستفاده کنیدسعی کنید صبح ها یک ساعت زودتر بیدار شویدوکارهای مهم رادرابتدای روزانچام دهید زیرا دراین زمان عوامل حواس پرتی کمتر است.

یکی از راهکارهایی که برای مدیریت زمان به کمکتان می آید این است که سعی کنید کارهای خاج از برنامه رابه زمان دیگزی موکول کنیدودرزمان مقرر به اجام کار مشخص شده بپردازیدگاهی اوقات فراموشی مسائل روز مره سبب می شود زمانی رابرای بازیابی آنها اختصاص دهیم.

برای حل این مشکلل همیشه یک دفترچه همراه خودداشته وهرفکری به ذهنتان می رسدرادر آن یادداشت کنید.هرچندوقت یکبارهم به دفترچه های قدیمی مراجعه کرده ویادداشت هایتان رامرور کنید.

یک از راه هایی که به مدیریت زمان بسیارکمک می کند قدرت نه گفتن است هرچند این کار به دلیل مسائل اجتماعی سخت است اما اگر یاد بگیرید به برخی مسائل نه بگویید بهتد می توانید اززمانتان استفاده کنید.

گاهی اوقات علت اینکه کارهای مهم راانجام نمی دهیم وخود رابا کارهایی ساده سرگرم می کنیم این است که دچار تعلل شده وانگیزه کافی برای انجام آن کار نداریم. اماراه هایی برای کاهش تعلل وجود دارد که به آنها اشاره می کنیم:
 بررسی کنیدکه انجام یک کارچه لذتی برای شمادرآینده داردو انجام ندادن آن چه درد ورنجی رانصیب شمامی کند.
 همراهی بایک فرددیگر درانجام کاری که سبب می شود کمتر دچار تعلل شویم .
 برای انجام کارهاپاداش وبرای انجام ندادن آن هاتنیهی درنظر بگیرید.
 خودتان رادرشرایطی که آرزوی آنرامی کنید مجسم کنید زیرا این کار باعث می شود کمتر تعللل کنیدو پیشاپیش برای کارهای خود برنامه ریزی کنید.
درادامه چند راهکار برای مدیریت بهتر زمان ارائه می کنیم:
 هرکار رایکبار انجام دهید وازدوباره کاری پرهیز کنید
 روز خودتان رابابرنامه ریزی شروع کنید
 برنامه خود را اولویت بندی کنید
 لیست کارهای روزانه خود را کوتاه کنید
 برای انجام هرکاری زمانی رادرنظربگیرید
 کارهای غیر ضروری راحذف کنید

فصل هشتم:نقش مدیران درافزایش عملکرد

درابتدا به چندویژگی مدیران اشاره می کنیم که از نظرکارکنان این ویژگی ها دربهترین روسا قابل رویت است.

نخستین ویژگی این است که مدیر به کارکنانش به عنوان یک شخص اهمیت بدهد.

دومین ویژگی این است که مدیر به صورت کاملاشفاف وظایف کارکنان رامشخص کندوسومین ویژگی این که مدیران برتر به کارکنان خود آزادی عمل می دهند.

همچنین مدیران باید معیارسنجش کارها رامشخص کرده وکارمندان راازعملکردشان آگاه کنند.درادامه به چهار عامل می پردازیم که مبنای انگیزه دادن به کارکنان یک شرکت است این چهارعامل عبارت است از:
 شیوه رهبری که به نوع سازمان بستگی داشته وبه انواع مستقیم ودستوری٬گفتگو٬همکاری ومشارکت و…
 سیستم پاداش دهی
 جوسازمانی که رفتارکارکنان راباهم نشان می دهد
 ساختارکار که برخی ذاتا انگیزاننده وبرخی روتین وبدون هیجان است
مدیریت مشارکتی نیز از عواملی است که سبب افزایش انگیزه کارکنان می شود زیرا آنهاخود رادرتصمیمات دخیل می دانند.

وقتی دریک سازمان افراد به صورت تیمی کارمی کنند بهره وریشان افزایش پیدامی کند٬البته چندعنصر مهم درایجادیک کارتیمی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد:
 اینکه تیم دارای اهداف کلی وجزئی مشترک باشد
 اعضادرمورد ارزش ها وروش های انجام کار توافق داشته باشند
 برنامه اجرایی مشترک داشته باشند
 وجود یک رهبراجرایی که موانع راازسرراه بردارد
 وجودبررسی وبازخوردمنظم
جمع کردن کارکنان دورهم به بهانه های مختلف وجشن گرفتن موفقیت های کوچک نیز تاثیر بسیار زیادی درافزایش انگیزه وروحیه کارکنان دارد.

فصل نهم :افزایش بیشترعملکرد

درپایان به بررسی چندنکته دیگر درجهت افزایش عملکرد درسازمان می پردازیم.
 سعی کنید کارهای بی ارزش رااززندگیتان حذف کنید
 برخی کارها رابه دیگران واگذارکنید
 خود راازبندباورهای محدود کننده رهاسازید
 مهارتهای ارتباطی رادرخودتقویت کنید
 پیوسته به فکریادگیری وافزایش سطح دانش خودباشید

درباره ی رضا حیدری

مطلب پیشنهادی

اثرمرکب ؛ معرفی کتاب اثرمرکب

اثرمرکب ؛ معرفی کتاب اثر مرکب   اثرمرکب درفصل اول این کتاب به معرفی اثرمرکب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *