قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس

چگونه خشم خود راکنترل کنیم؟

untitled-1

اصلا خشم چیه؟

خشم یکی ازهیجان های پیچیده درانسان هاست و واکنشی به ناکامی وبدرفتاری است.یعنی اگر درزندگی به اهداف خود نرسیم ویا بدرفتاری نسبت به خود مشاهده کنیم دچارخشم می شویم.

چراخشمگین میشیم؟

همانطوری که دربالا توضیح داده شد هرگاه به اهداف خودنمی رسیم دچارحالتی می شویم که ناکامی نام دارد٬وقتی این ناکامی ادامه پیدامی کند مادچارخشم وعصبانیت می شویم.مانند فردی که به خاطر ازدحام داخل اتوبوس نمی تواند درایستگاه موردنظرش پیاده شود وازین شلوغی خشمگین می شودویاراننده ای که به خاطر راننده ای دیگر که ازسمت راست او وبافاصله ای کم ازاوسبقت گرفته عصبانی شده ودچارخشم می شود.

وقتی خشمگین می شویم چه اتفاقی می افتد؟

وقتی خشمگین میشویم هیجاناتی مانند:تنفر٬کینه توزی٬خصومت٬تحریک و…به سراغمان می آید که می تواند موجب رفتارهایی درما شود.این رفتارها معمولا سبب رنجش دیگران وحتی خودمان می شودوگاهی بدرفتاری هایی راسبب می شود که نتایج بد وبلند مدتی دارند.

خشم چه ضررهای به مامی رساند؟

وقتی خمشگین می شوید کارهایی راانجام می دهید که معمولا درآینده ازآنها پشیمان می شویدمانند بدرفتاری باهمسر یاکتک زدن فرزندان.گاهی رفتارهایی درزمان عصبانیت صورت می گیرد که نتایج بدتری برجای می گذاردمانند راننده ای از نحوه ی رانندگی دیگری خشمگین شده وتصمیم به جبران می گیرد؛دراینجا ممکن است حادثه ای صورت بگیرد که درآینده زیان قابل توجهی را به فردعصبانی ودیگران برساند. خشم سبب افزایش فشارخون می شودومی تواند دربلند مدت سبب بروز مسائلی مانند:سوء هاضمه٬سردرد های مضمن٬سکته قلبی ومشکلات کلیوی شود.همچنین عصبانیت طولانی مدت به پوست شماآسیب رسانده وسبب چروک شدن پوست شمامی شودکه این امربه زیبایی شما آسیب می رساند.پس حواستان باشد که خشمگین شدن چه ضررهایی می توانید به شما واردکند.

چطوری خشم خودمون روکنترل کنیم؟

برای اینکه خشم خودتان راکنترل کنید باید به این چندنکته توجه کنید:

خشم یک واکنش طبیعی بدن به ناکامی های وبدرفتاری هاست پس به جای ناراحتی ازین حالت باید به فکرکم کردن یاکنترل آن باشیم نه ازبین بردن کامل آن.

بهتر است قبل ازهرکاری ابتداعلت خشم خود راپیداکنید؛اینکه چه کسی یاچه چیزی باعث خشم شماشده است؟

حال باید ببینید چیزی یاکسی که باعث خشم شماشده قابل کنترل هست یا نه؟گاهی ازبارش باران درتعطیلات نوروز عصبانی می شویم درحالی که این مسئله خارج ازکنترل ماست.

درادامه گاهی می توان زمان خرید؛یعنی به هنگاه بروز نشانه های خشم سعی کنید تا ۱۰ شمرده وسپس دست به اقدام بزنید زیرا اینکار موجب می شود شما اندکی آرام شده وبهتر بتوانیدتصمیم بگیرید.

گاهی اوقات به هنگام بروز عصبانیت نیز می توان فعالیت فیزیکی انجام داد به عنوان مثال:اگرکارمند هستید ورفتار یک ارباب رجوع سبب خشم شما شده یکی ازکارهایی که به کمک شمامی آید این است که ازاتاق خود خارج شده وقدم بزنید همین فعالیت فیزیکی ساده درکنترل خشم به شماکمک می کند.

فنون مذاکره ومهارتهای ارتباطی رایادبگیرید تادرمواقع بحرانی بتوانید باافراد عصبانی صحبت کرده و به جای مشکل آفرینی٬مشکل راحل کنید.

گاهی نیز لازم است تاخشم خود راتخلیه کنید؛البته بعدازاینکه خشم خود رامهارکرده وازموقعیت فاصله گرفتید؛مثلا میتوان فریاد زد تاخشم ذخیره شده تخلیه شود وبااین کاربه کسی هم آسیبی نمی رسدویاوسیله مانندمداد یاخودکار رادردست فشرد تاخشم ذخیره شده ازین طریق ازبدن خارج شده وفروکش کند.گاهی نیزپیاده روی ورفتن به استخربعداز یک موقعیت خشمگین کننده به شماکمک می کند تاانرژی ذخیره شده دربدنتان به خوبی تخلیه شود وبه کسی هم آسیبی نرسد.

دوش گرفتن٬وضوگرفتن وشستن صورت نیز به این علت که دمای بدن به هنگام خشم بالامی رودبه شما کمک می کندتامقداری ازین دما راکاهش دهید.

مخفی کردن خشم به شماکمکی نمی کند؛اگررفتار فردی سبب عصبانیت شما شده به اوبگویید که رفتارش اشتباه بوده وشما ازاوراضی نیستید.اگراین کار رانکنید خشم دربدن شماذخیره شده وزمانی بسیار وسیع تر وبیشترازالان بروز می کند.

یکی ازراهکارهای خشم این است که اشتباهات گذشته دیگران فراموش کنید ویااگرمی توانید آنهارا ببخشید البته لازم نیست این رابه زبان آورید وفقط دردرون خودتان بااین کار بااوبه نوعی تصفیه حساب کرده وازعصبانی شدن شما درآینده جلوگیری می کند.لذتی که درعفو هست درانتقام نیست…

یکی دیگرازمسائلی که درکنترل خشم به شماکمک می کنداین است که بپذیرید زندگی همیشه بامشکلاتی همراه است وهیچ موقع شرایط ایده آل نخواهدشد.پس سعی کنید دربدترین شرایط به جای عصبانی شدن به دنبال راه حلی برای حل مسئله یامشکل خودباشید.

به هنگام بروز یک موقعیت ناراحت کننده که ممکن است سبب بروز خشم شماشود قبل ازهرکاری سعی کنید تمام جوانب رابسنجید وراه حل های ممکن رابررسی کنید.شاید بتوانید کاربهتری انجام دهید واز بروز خشم جلوگیری کنید.به عنوان مثال به هنگام مواجه باترافیک سنگین نوروزی می توانید بررسی کنید که چطور میتوانید تفریح خود را ادامه دهید وخشمگین نشوید.پارک خودرو درکناریک رودخانه یاکوه ولذت بردن ازطبیعت می توانند ازبروز خشم شماجلوگیری کند.

گاهی اوقات خروج ازمحل نیز می تواندبه شمادرکنترل خشم کمک کند.اگردرمحلی بافردی عصبانی روبرو شده اید واین احتمال وجود داردکه شمانیزعصبانی شوید؛پس بهتراست ازآن مکان خارج شوید.همین کارساده دربسیاری ازمواقع به شماکمک می کند تاازعصبانیت وخشمگین شدن جلوگیری کنید.

آشنایی بامهارتهای تصمیم گیری نیزبه شماکمک می کند تابتوانید بسیاری ازمسائل خود راحل کرده وبامشکلات به خوبی کناربیایید.

راهکارهای دیگری نیز برای کنترل خشم وجود دارد که بسته به موقعیت وویژگی های فردی متفاوت است امااگرازقوه ی خلاقیت خودبهره ببرید همیشه می توانید راه حلی پیداکنید تاازعصبانیت وخشم جلوگیری کنید.مهم این است که بپذیرید خشمگین شدن مشکل راحل نمی کند بلکه آن را دوچندان می کند واگرخشمگین شوید به خودواطرافیانتان آسیب واردمی کنید٬آسیبی که گاه جبران ناپذیر است.همچنین بابروز دائمی خشم خود رافردی عصبانی جلوه می دهید وهیچ کس ازبودن درکنار یک فردعصبانی لذت نمی برد.خشمگین شدن سبب می شودنتوانید به خوبی فکرکرده وراه حلی برای مشکل خودپیداکنید وهمیشه بدترین راه رامورداستفاده قرار دهید.

================================================

درباره ی رضا حیدری

مطلب پیشنهادی

اثرمرکب ؛ معرفی کتاب اثرمرکب

اثرمرکب ؛ معرفی کتاب اثر مرکب   اثرمرکب درفصل اول این کتاب به معرفی اثرمرکب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *