قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس

چگونه میتوان برکمرویی غلبه کرد؟

shyness-speaking-not-enough

کمرویی چیست؟

کمرویی (Timidity) نوعی ترس یااضطراب اجتماعی است که درآن فردازمواجه شدن باافرادناآشنا وارتباطات اجتماعی گریزان است.به زبان ساده تر کمرویی یعنی خودتوجهی فوق العاده وترس ازمواجه شدن بادیگران.عده ای معتقدند که کمرویی یک بیماری نیست بلکه یک اختلال روانی است٬اما نام آن راهرچه که بگذاریم این مسئله سبب می شودفردگوشه گیری راانتخاب کرده وازحضوردرمحافل وجمع ها دوری کند.

علت کمرویی چیست؟

کمرویی علت های بسیاری داردبرخی کودکان به علت اینکه پدرومادرشان کمروبوده اند٬کمروهستند؛البته این به این معنانیست که کمرویی ارثی است بلکه به این معنا که کمرویی را ازآنان یادگرفته اند.

تحقیرکودکان درخانه یامدرسه سبب میشود ازارتباط ترسیده و کم کم دچارکمرویی شوند.

مقایسه کودک باکودکان هم سن وسالش یاکودکان فامیل نیز سبب می شود به خوبی های کودک توجه نشود ودائما ضعف های او رابه او گوشزد کنیم که این عامل سبب آسیب دیدن عزت نفس کودک می شود وهمین عامل سبب کمروشدن او شود.

آرمان گرایی نیز به علت اینکه فرد دائما به دنبال بهترین هاست وتابه آن دست پیدانکند دست به کاری نمی زند وهمیشه کارها رانیمه تمام می گذارد نیز درتقویت کمرویی موثراست زیرا فردبرای ارائه کارهایش درحضور دیگران هیچگاه آماده نیست واین عدم آمادگی سبب کمرویی اومی شود.

ازدیگرعلل کمرویی ترس است که بیشتردرنوزادان دیده می شود که به مرورزمان وبابزرگترشدن کودک  بهبودپیدامی کند.

فرزندان اول وتک فرزند هانیز بیشتر دچارکمرویی می شوند که می تواند به علت ناتوانی والدین درفراهم کردن زمینه تربیت ورشداجتماعی این فرزندان باشد.

مدرسه نیز میتوانددربوجودآمدن کمرویی کودکان موثرباشد.به این صورت که درمدرسه کودکانی که خیلی آرام هستند وارتباطات کمی بادیگران برقرار میکنند به عنوان یک دانش آموز باادب شناخته شده وحتی گاهی تقدیر نیز میشوند ! یعنی کمرویی دانش آموز به جای تشویق اوبه برقراری ارتباط بادیگران٬باتشویق مسئولین مدرسه تقویت می شود.

عواملی دیگری نیزمانندمحرومیت هاوآسیب های اجتماعی٬فشارهای گروهی٬کنترل شدید اجتماعی ومسائلی ازاین دست نیز می تواندسبب تشدید کمرویی وبروز رفتارهای گوشه گیرانه باشد.

نشانه های کمرویی چیست؟

افرادکمرودارای برخی نشانه های رفتاری هستند که به سادگی قابل تشخیص است مانندخجالت کشیدن ومخفی کردن خود ازدیگران٬روبرگرداندن ازغریبه ها وچسبیدن به فردآشنا(این مورد بیشتردرمیان کودکان کمرودیده میشود)٬بریده حرف زدن وداشتن لکنت زبان٬مضطرب ودسپاچه شدن.

دربرخی ازکمرویی هافردبه خاطربی میلی حوصله شرکت دربحث های گروهی راندارد.

افرادکمرومعمولا ازصحبت کردن درجمع وحشت دارند٬این افرادازشرکت درکنفرانس ها٬جلسات وکارهای شفاهی گریزان هستند.

کمرویی همچنین نشانه های فیزیولوژیکی مانند:عرق کردن٬خشک شدن دهان٬فروبردن مکرر آب دهان٬رنگ پریدگی ولرزش دستهارابه همراه دارد. البته دربرخی منابع درموردزبان بدن افرادکمرونیزصحبت می شود امابه علت اینکه نباید به زبان بدن به صورت تک بعدی نگاه کرد وامکان اشتباه گرفتن این نشانه هابایکدیگروجودداردازذکرنشانه های بدنی افرادکمرو خودداری می کنیم.

راه های پیش گیری ازکمرویی چیست؟

تقویت مهارتهای ارتباطی فرزندان درخانواده ازاساسی ترین مسائل درپیشگیری ازکمرویی است.پدرمادر بایدبستری رافراهم کنندتافرزندان کمرو بیشتردرجمع های خانوادگی حاضرشده وبرخی مسئولیت های اجتماعی رابعهده بگیرند تا فرزندان کم کم برکمرویی خودغلبه کنند.

مدرسه نیز میتواند درپیشگیری ازکمرویی موثربوده وباتشویق دانش آموزان به فعالیت های گروهی وسخنرانی درکلاس ودرحضوردانش آموزان دیگر تاحدودی ازاین مسئله پیشگیری کند .به خصوص معلمان عزیز بایدبه آسیب های کمرویی توجه کرده ودرعین حال که ازسکوت وگوشه گیری دانش آموزان حمایت نکرده٬بلکه این دانش آموزان رابه فعالیت های کلاسی تشویق وترغیب کنند.همین کارهای ساده کمک می کند تادانش آموزان کمروتاحدودی ازکمروییشان کاسته وجرأت حضود دربحث هاراپیداکنند.

راه های درمان کمرویی چیست؟

در کلمات قصار امیرمؤمنان(ع) آمده اسن که: «اذا هبت امرا فقع فیه، فان شده توقیه اعظم مما تخاف منه; هنگامی که از چیزی می ترسی خود را در آن بیفکن که آن ترس از خود آن سخت تر و وحشتناک تر است .

باتوجه به کلام امیرالمومنین (ع) میتوان نتیجه گرفت که یکی ازراه های درمان کمرویی این است که انسان تاجایی که میتواند خود را درموقعیت هایی قراردهد که ازآنها ترس داشته ودرآنها دچارکمرویی می شده است.بااین کارکم کم ترس اوریخته وکمروییش درمان می شود.

اولین قدم دردرمان کمرویی این است که فردکمروبپذیرد که کمرو است وبایدبرای درمان این مشکل کاری کند.یعنی درابتدانیاز به یک اراده وانگیزه ای قوی برای درمان کمرویی است.

تقویت خودپنداره مثبت به  این معنا که به فردکمروکمک شود تابه خودباوری رسیده وتوانمندی هایش راباورکند٬دربهبود ودرمان کمرویی موثراست.

ترغیب کودکان به مشارکت درفعالیت های مختلف دسته جمعی می تواند تاثیر زیاری درکاهش اضطراب اجتماعی کودک داشته ومهارتهای اجتماعی اوراافزایش دهد.

پیش قدم شدن درسلام کردن وشروع ارتباط باغریبه ها درمکان هایی مانندقطار وصف های طولانی بانک میتواند به افرادکمروکمک کند تاترس ازارتباط درآنها ریخته وبرکمرویی خودغلبه کنند.

داشتن مهارت دریک زمینه خاص می توانداعتماد به نفس شمارابالابرده وهمین امر تاحدودی ازکمرویی شمامی کاهد.پس سعی کنید درزندگی خودحداقل دریک مهارت تخصص پیداکنیدبه گونه ای که دیگران شمارابه آن مهارت بشناسند.

سعی کنیددرمکالمات تلفنی خودرابه صورت کامل معرفی کنید٬هنچنین به هنگام ورود به جمع های غریبه خودتان رابرای دیگران معرفی کنید زیرا این کار سبب می شود کمرویی شماکم شده وراحت ترارتباط برقرار کنید.

چندفعالیت ساده برای کاهش کمرویی:

هنگام صحبت کردن بادیگران سعی کنید به چهره طرف مقابل نگاه کرده وتماس چشمی خودرابااوحفظ کنید.

احساسات خودرامخفی نکرده ورضایت یانارضایتی خودرا ازاطرفیان به صورت مودبانه بیان کنید.

سعی کنیدشمرده ورساصحبت کنیدوبه هنگام صحبت کردن ازحرکت دستها کمک بگیرید.

درمکان هایی مانند:قطار٬اتوبوس٬هواپیماو…سعی کنید سرصحبت را بافردکناری خود بازکنید.میتوانید این کار را با صحبت درباره آب وهوا ویا قیمت بلیط آن وسیله نقلیه آغازکنید.

درباره ی رضا حیدری

مطلب پیشنهادی

شادی کجاست؟ – روزنامه وقایع استان

شادی کجاست؟ رضا حیدری؛ روانشناس مثبت‌گرا این مقاله در روزنامه وقایع استان به چاپ رسیده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *